Study of horizon line V

Studium linii horyzontu V

80 x 120 cm

oil on canvas